Szapiro - Polemann

\Tango Instrumental


Ni tango ni tan calmo


CD - 2004

Pablo Szapiro, clarinetes
Alejandro Polemann, guitarra


Tagnos para guitarra y clarinete


CD - 2001

Pablo Szapiro, clarinetes
Alejandro Polemann, guitarra